Hoạt động - Phong trào

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Trường.