Giới thiệu

Giới thiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Trường.


Nhiệm vụ - Quyền hạn

(Căn cứ Điều 28 Quy chế  Phòng Hợp tác quốc tế đính kèm Quyết định số 860 /QĐ-ĐHXDHN ngày 29 tháng 9 năm 2021 về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

1. Phòng HTQT là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu cho BGH xây dựng chính sách, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động ĐN, HTQT ; Chủ trì quản lý tất cả các hoạt động ĐN, HTQT trừ các hoạt động có quy định khác nêu trong Quy chế này.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung tờ trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt trong trường hợp đoàn vào do các đơn vị thuộc Trường đề xuất; Thực hiện công tác báo cáo an ninh trước khi đón tiếp các đoàn vào.

3. Tập hợp và lưu trữ thông tin về đoàn ra, đoàn vào; Theo dõi báo cáo kết quả đoàn ra, đoàn vào với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch báo cáo thường niên.

4. Tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình, dự án quốc tế.

5. Tham mưu cho BGH trong việc chọn đối tác hợp tác, nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong Quy chế này; Tham gia đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường với các đối tác.

6. Chủ trì và tổ chức các hội thảo quốc tế cấp Trường; tham mưu cho BGH trong việc đề xuất đăng cai hoặc đồng tổ chức các hội thảo quốc tế; hướng dẫn và giám sát việc tổ chức các hội thảo quốc tế cấp đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và chương trình chi tiết của hội thảo quốc tế; làm thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức và báo cáo kết quả của hội thảo, quốc tế cấp Trường;

7. Rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả của các hoạt động ĐN, HTQT của Trường và báo cáo BGH.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

_______________________________________________________________________

Địa chỉ: P 110-111, Nhà A1-Trường đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: 0243 8691 302

Facebook: Phòng hợp tác quốc tế

Website: htqt.huce.edu.vn