Hoạt động đối ngoại

HỘI THẢO QUỐC TẾ

Trong những năm gần đây, dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã kết hợp với nhiều đối tác, tổ chức Quốc tế trong và ngoài nước tổ chức thành công những hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế. Các hội nghị, hội thảo quốc tế này là cơ hội tốt thúc đẩy các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ đối với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mà còn đối với cả các lĩnh vực xây dựng và giáo dục.

- Một số hình ảnh tiêu biểu của những Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Đại học Xây dựng: