Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng

Email: dungnt1@huce.edu.vn

 

Nghiêm Hà Tân

Phó Trưởng phòng

Email: tannh@huce.edu.vn

Đặng Thu Minh

Chuyên viên

Email: minhdt@huce.edu.vn

 

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

Email: Huongnt1@huce.edu.vn

 

Nguyễn Thu Thủy

Chuyên viên

Email: thuynt@huce.edu.vn

 

Lê Thị Thùy Linh

Chuyên viên

Email: linhltt@huce.edu.vn